INTEGRITEIT EN GOED BESTUUR HOOG IN HET VAANDEL

Compliance

Naleving van de wet- en regelgeving (inclusief zelfregulering van de sector) behoort tot de primaire taken van AVROTROS. Richtlijnen en regelingen Goed Bestuur en Integriteit van de publieke omroep worden nageleefd. Er is verder een focus op compliance bij de Mediawet, Aanbestedingswet, Wet normering topinkomens, CIPO en richtlijnen vanuit het Commissariaat voor de Media.

De externe toezichthouder, het Commissariaat voor de Media, heeft in 2014 geen overtredingen van de Mediawet geconstateerd.

AVROTROS in bedrijf

AVROTROS in bedrijf

Toepassing Code Goed Bestuur en Integriteit

AVROTROS heeft integriteit en goed bestuur hoog in het vaandel staan en hanteert de Code Goed Bestuur en Integriteit van de publieke omroep.

AVROTROS heeft integriteit en goed bestuur hoog in het vaandel staan

Richtlijn 1 bevat aanbevelingen voor de bestuurlijke organisatie, waaronder bestuurlijk toezicht. AVROTROS heeft deze aanbevelingen vastgelegd in haar statuten, haar reglementen en in haar verslagen.

Het doel van richtlijn 2 is media-instellingen een houvast te bieden bij het bepalen van normen voor integriteit van de media-instelling en daarmee voor de gehele publieke omroep. AVROTROS informeert nieuwe medewerkers over deze richtlijn en vraagt jaarlijks aan alle medewerkers een verklaring te ondertekenen omtrent de bepalingen in richtlijn 2. De richtlijn geldt als uitgangspunt voor het beleid binnen AVROTROS.

Richtlijn 3 bevat bepalingen ten aanzien van de verslaglegging. Deze worden integraal gevolgd in de verslaglegging van AVROTROS.

Richtlijn 4 bevat het Beloningskader Presentatoren in de Publieke Omroep (BPPO). Het BPPO wordt separaat vastgesteld en gepubliceerd.

De klokkenluidersregeling is onderdeel van het beleid van AVROTROS

Bekijk het volgende artikel:

Verslag Raad van Toezicht

Bekijk artikel