GEZAMENLIJKE CULTUUR BEVORDEREN

Personeel

Sociaal Jaarverslag 2014
Met genoegen presenteren wij het eerste Sociaal Jaarverslag van AVROTROS, het resultaat van de fusie die per 1 januari 2014 een feit is geworden. Dat was tevens het moment waarop de medewerkers van de omroepverenigingen AVRO en TROS zijn samengegaan.

In het in 2013 gepresenteerde fusieplan was al een aantal uitgangspunten te lezen met betrekking tot het personeelsbeleid en het beleid aangaande het personeel. Deze zijn in 2014 doorgevoerd. Zo is de intentie om tot één gezamenlijke huisvesting te komen voor AVROTROS in 2014 gerealiseerd. Een grote operatie die op vele gebieden zeer succesvol is verlopen. Met name de grote inzet en flexibiliteit van de medewerkers om de inhuizing een succes te laten zijn, was hierbij van cruciaal belang. Dit alles leidde tot een grote betrokkenheid om van het werken op de nieuwe locatie aan de Witte Kruislaan een succes te maken.

“In het fusieplan was ook aandacht voor de cultuurverschillen tussen beide te fuseren organisaties.”

In het fusieplan was ook aandacht voor de cultuurverschillen tussen beide te fuseren organisaties. De uitdaging lag niet specifiek in de overbrugging daarvan, maar meer richting het toegroeien naar een gezamenlijke cultuur. Om dit proces te bevorderen, zijn verschillende activiteiten ondernomen en inmiddels is daadwerkelijk op vele gebieden een gezamenlijke cultuur ontwikkeld en wordt er voortvarend samengewerkt. Op afdelingen waar nog verschillende werkwijzen worden gehanteerd, wordt meer en meer toegewerkt naar één gezamenlijke werkwijze.

AVROTROS Personeel

“ De Directie heeft de ambitie dat AVROTROS de beste werkgever in de media wordt.”

Het afgelopen jaar stond met name in het teken van een nieuwe start van de organisatie AVROTROS. Zo zijn er stappen gemaakt om te komen tot een nieuw functiehuis, wat in 2015 zijn uitwerking zal krijgen. De Directie heeft de ambitie dat AVROTROS de beste werkgever in de media wordt. Er worden programma’s ontwikkeld om talenten te begeleiden, op te leiden en aan ons te binden.
Per 1 januari 2014 is de Employee Self Service (ESS) in gebruik genomen. Dit is een module die gekoppeld is aan ADP PERMAN als verlofregistratiesysteem. ESS is een programma dat medewerkers in staat stelt zelf (delen van) hun personeelsdossier digitaal te kunnen inzien. Op dit moment wordt ESS alleen gebruikt als verlofregistratieprogramma. Het is de ambitie voor 2015 om vanuit ESS digitale loonstroken te leveren.

Fte-ontwikkeling in 2014
In het fusieplan werd uitgegaan van 363,3 fte’s. Over het hele jaar genomen waren er in 2014 gemiddeld 368,8 fts’s in dienst, 457 medewerkers in totaal. De verdeling mannen en vrouwen is als volgt:

Avrotros Circkeldiagram   Avrotros cirkeldiagrammen-02

Met de Ondernemingsraad is afgesproken dat de bandbreedte tussen kern- en flexposities zich moet bewegen tussen minimaal 75 procent kern en maximaal 25 procent flex. De verhouding tussen contracten voor onbepaalde tijd en bepaalde tijd is 78 procent/22 procent. Zie ook bovenstaande grafiek.

Ziekteverzuim
Vanaf 1 januari 2014 heeft AVROTROS een gezamenlijke arbodienstverlener, Human Capital Care.
Voor de keuze van de arbodienst is voor de korte termijn vooral gelet op de dienstverlening met betrekking tot verzuim en de aanpak daarvan. Op de lange termijn (1–3 jaar) beoogt AVROTROS een visie richting Integraal Gezondheidsmanagement. Dit gaat verder dan verzuim en ongevallen. Het doel is om medewerkers duurzaam inzetbaar te krijgen en te houden en daarbij aandacht te besteden aan risicofactoren op het werk en in de privésfeer. Het Gezondheidsmanagement, waaronder het arbo- en verzuimbeleid, maakt daarbij een aanzienlijk deel uit van het personeelsbeleid zoals AVROTROS dit voor ogen heeft.

Deze visie sluit aan bij de visie van Human Capital Care. Daarnaast geeft de samenwerking met een nieuwe arbodienst ook een frisse kijk op onze nieuwe organisatie.

Het ziekteverzuim percentage was 3,86 procent. Het landelijk gemiddelde was in 2014 3,8 procent. In 2013 was het percentage voor AVRO 3,18 procent en voor TROS 3,31 procent. De onderverdeling in kort, middellang en lang verzuim ziet u hieronder.

Avrotros cirkeldiagrammen-01

Opleidingen
Van het totale voor opleidingen beschikbare budget van € 285.000,- is in 2014 ruim € 102.700,- uitgeven. Voor 2015 is de verwachting dat het budget aan opleidingen wel volledig zal worden benut. AVROTROS onderkent het belang van het op peil brengen en houden van de kennis van de medewerkers.

Jubilea
In 2014 was één medewerker 40 jaar in dienst van AVROTROS, één collega vierde het 25-jarig werkjubileum en een twaalftal medewerkers vierde hun 12,5-jarig jubileum.

Personeelsverloop
In totaal zijn in 2014 79 medewerkers in dienst gekomen, of is het contract vernieuwd. Met 57 medewerkers is de samenwerking geëindigd. Onderstaand de redenen:

Avrotros cirkeldiagrammen-04

Beoordelingen
Het overgrote deel van 208 van de 218 medewerkers die in 2014 zijn beoordeeld, kreeg de beoordeling ‘goed’ mee. Twee medewerkers zijn ‘excellent’ beoordeeld, een viertal ‘zeer goed’. Slechts vier van de beoordeelden hebben een ‘matig’ resultaat behaald.
Het aantal fte’s per salarisklasse was in 2014 als volgt:

Schaal Fte
C 1,8
E 14,6
F 60,1
G 140,3
H 96,5
J 43,1
K 7,3
L 1,3
M 3,8
Eindtotaal 368,8

 

Organogram
De organisatie ziet er per 31-12-2014 als volgt uit:

Avrotros-Organigram_2

Ondernemingsraad
Door de fusie tussen AVRO en TROS hebben de respectievelijke ondernemingsraden begin 2014 nog gezamenlijk een aantal onderwerpen afgehandeld. De start van het jaar werd echter vooral gekenmerkt door de verkiezingen voor de eerste AVROTROS Ondernemingsraad.

Deze verkiezingen leefden binnen de nieuwe organisatie enorm. Voor de negen beschikbare zetels waren er 17 kandidaten in de race. De opkomst bij de verkiezingen was maar liefst 85 procent, hetgeen een uitgebalanceerde uitslag als gevolg had. De eerste AVROTROS OR is op 20 maart 2014 geïnstalleerd.

Voor de nieuw gevormde OR is 2014 een intensief jaar geweest.
Een jaar waarin naast de afhandeling van een groot aantal onderwerpen, ook de onderlinge samenwerking en de samenwerking met de Directie en P&O nader vorm heeft gekregen. Gedurende het jaar is een keur aan onderwerpen behandeld, onderwerpen die inhoudelijk enorm uiteenliepen. Zo heeft de OR advies gegeven over een aantal wijzigingen in de organisatie, onder meer op het gebied van interactieve media, radio- en itemregisseurs.

campingfeest14_trosk_Anne-Mieke_1479

Campingfeest AVROTROS

De OR heeft er bij de behandeling van deze adviesaanvragen vooral op gelet of nut en noodzaak in voldoende mate aanwezig waren om een reorganisatie vorm te geven. Ook is gelet op een correcte uitvoering van het afspiegelingsprincipe. De personele gevolgen van deze reorganisaties vielen nog onder het (ruime) sociaal plan, waardoor de OR op dit punt geen nadere afspraken hoefde te maken. De OR heeft in deze gevallen veel aandacht gevraagd voor de communicatie met betrokken medewerkers.

Op het personele vlak zijn een aantal regelingen behandeld, waaronder het beleid ongewenst gedrag, contracteerregeling II en de meerurenregeling. Voor verschillende van deze regelingen bleek dat de OR een andere toonzetting wenselijk achtte dan werd voorgesteld. De OR heeft hierbij steeds gestreefd naar het vinden van een toonzetting die recht doet aan de mentaliteit van medewerkers binnen AVROTROS, hiervoor heeft de OR van de Directie alle ruimte gekregen.

Bij sommige regelingen blijkt de praktijk nog steeds niet altijd aan te sluiten bij het gestelde beleid. De OR heeft besloten op dit soort punten meer actief de uitvoering van het besluit te gaan volgen en meer aan te dringen op duidelijke en goed terug te vinden vastlegging van de regelingen.

Bekijk het volgende artikel:

Governance

Bekijk artikel