Geconsolideerde Balans Voor Winstbestemming

ACTIVA

31-12-201431-12-2013
€ x 1.000€ x 1.000
Vaste activa
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen19.49520.120
Inventaris en inrichting1.046662
Andere vaste bedrijfsmiddelen3.9922.955
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar8084
24.61323.821
Financiële vaste activa
Deelnemingen771762
Beleggingen10.06410.365
10.83511.127
Vlottende activa
Onderhanden werken en gereed
product media aanbod 14.559 20.019
Vorderingen en overlopende activa 
Handelsdebiteuren6.7935.541
Belastingen en premies sociale verzekeringen2.3192.687
Overige vorderingen2.7584.189
Overlopende activa1.5403.093
  13.41015.510
Liquide middelen 13.47711.225
TOTAAL 76.89481.702

PASSIVA

Eigen vermogen
Algemene reserve32.44734.672
Reserve voor media-aanbod1.6552.966
Resultaat boekjaar2.079-3.536
36.18134.102
Voorzieningen 
Personeelsvoorziening2.5092.143
Voorziening groot onderhoud453408
2.9622.551
Langlopende schulden1.6782.126
Kortlopende schulden en overlopende passiva 
Schulden aan kredietinstellingen448448
Leveranciers9.55712.193
Belastingen en premies sociale verzekeringen1.8002.347
Pensioenpremie51
Overige schulden8.16711.810
Overlopende passiva16.05016.125
36.07342.923
TOTAAL 76.89481.702

Download Jaarrekening 2014

 

Bekijk het volgende artikel:

Geconsolideerde exploitatierekening

Bekijk artikel