VEEL AANDACHT VOOR EXTERNE ONTWIKKELINGEN

Verslag Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan van de Vereniging en heeft als taak om op onafhankelijke en professionele wijze de door de Statutaire Directie bepaalde beleidsplannen, begrotingen en jaarrekeningen goed te keuren en daarbij toezicht te houden op het beleid van de Statutaire Directie en op de algemene gang van zaken in de Vereniging en het Omroepbedrijf dat onderdeel uitmaakt van de Vereniging.

Rekening houdend met gemeenschappelijk belang

De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Vereniging, rekening houdend met het gemeenschappelijk belang van het bestel van publieke omroepinstellingen. De Raad van Toezicht staat de Statutaire Directie gevraagd en ongevraagd met raad en advies ter zijde.

AVROTROS in bedrijf

Focus
De eerste maanden van 2014 richtte de aandacht van de Raad van Toezicht zich op de implementatie van de fusie-afspraken en de integratie van de twee organisaties. Dit proces verliep in het algemeen probleemloos. De programma’s van AVRO en van TROS konden in de regel worden gecontinueerd. Verder bleken eerdere voornemens goed uit te pakken. Deze hadden onder meer betrekking op het besluit tot integrale fusie, waarbij ook de omroepverenigingen zijn betrokken en het besluit tot een nieuwe gezamenlijke huisvesting (vroegere RNW-gebouw, Witte Kruislaan te Hilversum). Doelstelling is gericht op de ontwikkeling van synergie en de verdere verbetering van efficiency en effectiviteit.

“Zorgen over voorgenomen verder gaande centralisatie en bureaucratie”

Veel aandacht ging verder naar externe ontwikkelingen. Deze hadden vooral betrekking op de politieke discussie over de beleidsvoornemens van het kabinet naar aanleiding van een rapport van de Raad voor Cultuur over de toekomst van de publieke omroep. De Raad van Toezicht maakt zich zorgen over voorgenomen verder gaande centralisatie en bureaucratie. Die zullen afbreuk doen aan de onafhankelijkheid van en de pluriformiteit in de publieke omroep. Het zou consistenter zijn geweest als het kabinetsbeleid zich zou hebben gericht op de doorontwikkeling van het 3-3-2-model.

Samenstelling
De Raad van Toezicht bestaat uit zes personen. Drie daarvan zijn afkomstig uit Bestuur/Verenigingsraad van AVRO; Mirjam Nouwen, Peter van Gorsel en Eric Mijnsberge. De andere drie, Ed Nijpels, Boele Staal en Derk Haank, komen uit de Raad van Toezicht van TROS. Op grond van een overgangsbepaling, artikel 31 statuten, zullen per 1 januari 2016 drie leden aftreden. Dan worden twee nieuwe leden benoemd. De drie overige leden zullen vervolgens per 1 januari 2017, 2018 en 2019 aftreden. Zij worden vervangen door nieuwe leden. Op deze wijze is voorzien in een evenwicht tussen continuïteit en vernieuwing.

Ed Nijpels is voorzitter van de Raad van Toezicht en Mirjam Nouwen is vice-voorzitter.

De Raad van Toezicht heeft een auditcommissie, die bestaat uit Mirjam Nouwen en Derk Haank, en een remuneratiecommissie die bestaat uit Mirjam Nouwen en Ed Nijpels.

Functioneren
De Raad van Toezicht kwam in 2014 zes keer bijeen in een reguliere vergadering. Verder bezochten de leden van de Raad van Toezicht drie vergaderingen van de Verenigingsraad. Afzonderlijk en incidenteel bezochten zij ook regiocommissievergaderingen van de Verenigingsraad. Daarnaast heeft zij zich uitvoerig laten informeren door functionarissen van AVROTROS.

De voorzitter en de leden van de auditcommissie hadden bovendien regelmatig, gezamenlijk of afzonderlijk, overleg met de Directie over de implementatie van de fusie-afspraken, de financieel-economische gang van zaken en andere actuele aangelegenheden.

De vergaderingen van de Raad van Toezicht hebben als vast agendapunt de bespreking van de kwartaalrapportages van de Directie over de algemene gang van zaken bij AVROTROS, de financiële ontwikkeling (realisatie ten opzichte van begroting), de kijk- en luistercijfers, de verenigingsactiviteiten, lopende juridische procedures en het verloop van het contact met het Commissariaat voor de Media.

AVROTROS in bedrijf

AVROTROS in bedrijf

Verder zijn onder meer de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

• Bespreking van de resultaten van AVROTROS in de loop van 2014 in relatie tot de eerdere afspraken die zijn gemaakt in het kader van het fusieplan van 2012/2013. Deze hadden betrekking op de zendtijd- en bereikscijfers van de programma’s in de zes aanboddomeinen en de kostenontwikkeling. De betreffende cijfers leiden tot de conclusie dat AVROTROS effectief is: relatief hoog bereik wordt gerealiseerd met relatief geringe hoeveelheid zendtijd en kosten;
• Overleg van RvT-vertegenwoordigers met CIPO en met Commissariaat voor de Media inzake toezichtsvraagstukken in de publieke omroep;
• Selectieprocedure voor de benoeming van een externe accountant (Deloitte) voor de controle van de Jaarrekening 2015 en de afspraken die terzake zijn gemaakt;
• Bespreking van management letters van accountants en ontwikkeling van het beleid inzake risicomanagement voor de organisatie;
• Bespreking en goedkeuring van Beleidsplan 2015 en Begroting 2015, inclusief de meerjarenparagraaf;
• Ontwikkeling van een voorstel voor remuneratie van de leden van de Raad van Toezicht en voor vacatievergoeding voor de leden van de Verenigingsraad, ten behoeve van vaststelling door de Verenigingsraad.

“Belangrijke bijdrage geleverd aan het risicomanagement binnen AVROTROS”

Commissies
De auditcommissie is in 2014 twee maal bij elkaar geweest. Daarnaast heeft de auditcommissie buiten deze vergaderingen om een belangrijke bijdrage geleverd aan het risicomanagement binnen AVROTROS. Hiermee heeft de auditcommissie:

• Toezicht gehouden op de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en toezicht op de werking van gedragscodes en het gebruik van de relevante ICT-systemen, welke dienen ter ondersteuning van de administratieve organisatie en verslaglegging;
• Toezicht gehouden op de financiële informatieverschaffing door de Vereniging aan belanghebbenden;
• Toezicht gehouden op het beleid van de Vereniging met betrekking tot vermogensbeheer, financiering, fondsenwerving en belastingen;
• Toezicht gehouden op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van externe accountants;
• Regelmatige contacten onderhouden met, en het toezicht gehouden op, de relatie met de externe accountant;
• Toezicht gehouden op de keuze van de externe accountant, waaronder in het bijzonder de onafhankelijkheid, de beloning en eventuele niet-controlewerkzaamheden voor de Vereniging;
• Toezicht gehouden op de jaarrekening, de jaarlijkse begroting en belangrijke kapitaalinvesteringen van de Vereniging.

De remuneratiecommissie heeft geadviseerd inzake de vergoeding voor de leden van de Verenigingsraad en de bezoldiging voor de leden van de Raad van Toezicht. Op basis van deze adviezen heeft de Verenigingsraad aldus een regeling terzake vastgesteld.

De Raad van Toezicht heeft goed overleg met de Ondernemingsraad. Het reguliere contact wordt verzorgd door Peter van Gorsel. Tenminste één keer per jaar (voorafgaande aan de novembervergadering van de Raad van Toezicht) is er overleg tussen de voltallige Raad van Toezicht en Ondernemingsraad.

AVROTROS in bedrijf

Oordeel
De Raad van Toezicht heeft met instemming geconstateerd dat de AVROTROS-organisatie in 2014 uitstekend heeft gefunctioneerd. AVROTROS behaalde het hoogste gemiddelde kijktijdaandeel van de omroepverenigingen. In de zes gedefinieerde domeinen gelden hoge bereikcijfers. Bovendien was er sprake van een goede spreiding over de verschillende leefstijl- en leeftijdsgroepen. De bereikcijfers bij radio en internet liggen op een hoog niveau. In het oog springt verder het grote aantal prijzen dat AVROTROS-programma’s in 2014 heeft behaald.

Gouden Kalf Maarten Heijmans

De hoofdrol in RAMSES levert Maarten Heijmans een Gouden Kalf op

Opgelicht?!-redactie

De Anti Fraude Award 2014
voor de Opgelicht?!-redactie

Gouden Televizier Ring 2014 voor Flikken Maastricht

Flikken Maasstricht wint de Gouden Televizier-Ring

Antoinette Hertsenberg

Antoinette Hertsenberg met de internationale tv-prijs voor De Schuldvraag

 

Het financiële resultaat was beter dan begroot. AVROTROS was in staat uit eigen middelen een grote bijdrage (totaal € 6,5 miljoen) te leveren aan het programmabudget.

Op basis van de management letter van de externe accountant kan worden geconcludeerd dat de administratieve organisatie van AVROTROS voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

De Raad van Toezicht heeft geconstateerd dat AVROTROS zijn doelstellingen uit het fusieplan 2013 heeft gerealiseerd en daarbij een grote bijdrage heeft geleverd aan de realisatie van de doelstellingen van de publieke omroep als geheel en spreekt daarover zijn waardering uit aan Directie en medewerkers.

Hilversum, 13 april 2015

De Raad van Toezicht:
Ed Nijpels, voorzitter
Mirjam Nouwen, vice-voorzitter
Peter van Gorsel, lid
Derk Haank, lid
Eric Mijnsberge, lid
Boele Staal, lid

Bekijk het volgende artikel:

Jaarverslag Verenigingsraad 2014

Bekijk artikel