Geconsolideerde exploitatierekening

20142013
Baten€ x 1.000€ x 1.000
Media-aanbod97.13391.665
Programma-gebonden eigen bijdrage6.5253.820
Opbrengst programmabladen33.95835.969
Opbrengst overige nevenactiviteiten2.9862.503
Opbrengst verenigingsactiviteiten4.0554.057
Som der bedrijfsopbrengsten144.657138.014
Lasten
Lonen en salarissen26.54430.938
Sociale lasten7.7248.626
Afschrijving op materiële vaste activa2.4321.577
Directe productiekosten93.83990.536
Overige bedrijfslasten12.5809.622
Som der bedrijfslasten143.119141.299
Bedrijfsresultaat1.538-3.285
Opbrengst vorderingen die tot de vaste activa behoren1493
Rentebaten en inkomsten uit beleggingen438543
Rentelasten en soortgelijke kosten-33-114
Som der financiële baten en lasten554432
Saldo gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen2.092-2.853
Belastingen-13-10
Saldo gewone bedrijfsuitoefening na belastingen2.079-2.863
Over te dragen reserve voor media-aanbod-673
Exploitatiesaldo na overdracht2.079-3.536

Download Jaarrekening 2014