INTEGRALE VERTALING VAN STRATEGIE NAAR OPERATIE

Risk & Reward Management

Als publieke omroep bevindt AVTROTROS zich in een veranderende, dynamische wereld waaraan zij haar rolinvulling en activiteiten dient aan te passen. AVROTROS gaat voor wendbaarheid, vergroting van reactiesnelheid op veranderingen en beheersing van kosten.

In haar strategische en dagelijkse keuzes, tracht AVROTROS een goede balans te zoeken tussen Risk en Reward. Om dit goed te balanceren, is er een gedegen proces van governance, risicomanagement en compliance geïmplementeerd. Dit gestructureerde proces beschermt de toegevoegde waarde van de omroep.

Fort Boyaard / AVROTROS

Airen Mylene in een spannende aflevering van Fort Boyard

AVROTROS heeft als doel er te zijn voor iedereen. Betrokken bij de maatschappij, informeren, vermaken en verbinden op een toegankelijke wijze vanuit een positieve visie. Kernwaarden daarbij zijn: onafhankelijk, positief en verbindend. Deze kernwaarden vormen de basis van het gestructureerde risicomanagementproces én het risicobewustzijn van de organisatie. De Directie en haar Raad van Toezicht realiseert zich dat men een bijzondere verantwoordelijkheid heeft om haar toegevoegde waarde te beschermen, omdat de omroep publiek geld ontvangt om haar taken uit te oefenen. AVROTROS haalt ook inkomsten uit vermogen, nevenactiviteiten, programmabladen en verenigingsactiviteiten. Het is de verantwoordelijkheid van AVROTROS om de aan haar opgedragen taken aantoonbaar doelmatig, rechtmatig en beheerst uit te voeren zodat zij de waarde toevoegt die van een publieke omroep verwacht mag worden.

AVROTROS in bedrijf

Governance en implementatie van risicomanagement
De Directie en Raad van Toezicht (RvT) van AVROTROS zijn zich bewust van wat er nu en in de nabije toekomst van hen gevraagd wordt in het kader van risicomanagement. Risicomanagement staat prominent op de agenda van de Directie en de RvT.

De Directie heeft de volgende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het gebied van risicomanagement:

AVROTROS in bedrijf

AVROTROS interieur

De Raad van Toezicht heeft de volgende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het gebied van risicomanagement:

De Directie van AVROTROS realiseerde in 2014:

Toekomst:

“De overall Risk Appetite van AVROTROS is: balanced”

Het risicoprofiel van AVROTROS

De risicomanagement-policy van AVROTROS is erop gericht om het door de Directie vastgestelde en door de Raad van Toezicht goedkeurde risicoprofiel te borgen. Het riscobereidheidsdenken van AVROTROS, is gebaseerd op de Risk Appetite Value Chain (RAVC ©) methodologie, en gaat uit van de principes dat er sprake kan zijn van risicobereidheid te weten in de categorieën: zero tolerance, critical tolerance, balanced tolerance, opportune tolerance en maximized tolerance. Deze zaken worden besproken in de directiekamer van AVROTROS. De overall Risk Appetite van AVROTROS is ‘balanced’.

Avrotros-Risk-Appetite

Op de onderdelen Cultuur, Leiderschap en Gedrag, en ook Reputatie (Imago en Identiteit) is dit ‘zero’. Dit heeft met name te maken met het proces van fusie. Bij het onderdeel Product Markt Combinatie & Organisatie is dit ‘balanced’. Deze principes worden uitgewerkt in Risk Appetite Indicatoren die in de beleidsrichtlijnen van AVROTROS zijn opgenomen. Zo houden we een integrale vertaling van strategie naar operatie. Om dit verder te verstevigen, zijn er verantwoordelijkheden binnen de organisatie gedefinieerd.

Het proces en de verantwoordelijkheden
In het proces om te komen tot de risicobereidheid is er een governance opgezet, waarin zowel de voltallige Directie als de Raad van Toezicht een rol heeft.

Avrotros-RAVC-model

Door alle governance-eenheden taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden te geven, is er sprake van een consistente en gedragen raamwerk. Door deze uitgangspunten in een jaarlijks risicobewustzijn- en strategische bijeenkomst te bespreken met ons management, vergroten we onze slagkracht. Ons management neemt dit weer mee in de uitwerkingen van hun jaarplannen en bespreken dit met hun medewerkers.

Strategische risico’s
Op basis van een gestructureerd raamwerk volgt AVROTROS het proces van groei & interne beheersing:

Avrotros-cirkeldiagrammen-raamwerk

De Directie van AVROTROS identificeerde de volgende strategische risico’s:
• AVROTROS verliest haar positie binnen het publieke bestel;
• De positie in het publieke bestel van AVROTROS verslechtert ten opzichte van huidige concessieperiode door groeiende bestelmacht van NPO;
• Verstoorde relatie door duaal karakter van de omroep met als gevolg dat de identiteit van de omroep onherkenbaar is voor haar leden en/of publiek;
• Niet voldoen aan wetgeving en in- en externe regelgeving;
• Onvoldoende borging van de cultuur binnen de organisatie;
• AVROTROS is of wordt gezien als een slechte werkgever vanuit een sociaal maatschappelijk perspectief als vanuit arbeidsmarkt en communicatie;
• Verslechtering van de relatie tussen leden en AVROTROS.

Een vandaag redactie

Op basis van deze strategische risico’s worden de operationele risico’s geïdentificeerd. De uitkomsten zijn een set van de belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen. Deze zullen opgenomen worden in de Planning & Control-cyclus en periodiek gerapporteerd worden.

 

Bekijk het volgende artikel:

Compliance

Bekijk artikel