GEVARIEERD MEDIA-AANBOD VOOR EEN ZO GROOT MOGELIJK PUBLIEK

Governance

AVROTROS is een vereniging met als doel op landelijk niveau media-aanbod te verzorgen ter uitvoering van de publieke media opdracht als bedoeld in de Mediawet en het verrichten van alle activiteiten die daarvoor nodig zijn, alsmede het verrichten van nevenactiviteiten en verenigingsactiviteiten. Dit doen wij door een gevarieerd media-aanbod te verzorgen voor een zo groot mogelijk publiek, waarbij niemand wordt uitgesloten.

“Onafhankelijk, toegankelijkheid, hoogstaande kwaliteit en variatie”

Het media-aanbod van AVROTROS voldoet aan de eisen van art. 2.1-2 van de Mediawet: onafhankelijk, toegankelijkheid, hoogstaande kwaliteit en variatie. Die komen tot uitdrukking in inhoud, stijl en vorm van het media-aanbod. Dit aanbod laat zich qua genre clusteren in zes domeinen: kunst & cultuur, amusement, consument & veiligheid, actualiteiten, drama en jeugdprogramma’s.

Plaats in het omroepbestel
AVROTROS realiseert haar missie en programmatische ambities als onderdeel van de Nederlandse Publieke Omroep. De NPO stelt kaders in de vorm van kijktijd en marktaandelen, doelgroepen, kernwaarden, speerpunten en budgetten. De omroepverenigingen verzorgen het merendeel van de programma’s. AVROTROS heeft daar als fusieomroep een groot aandeel in.

Ali B en de Muziekkaravaan

Ali B ontvangt actrice en zangeres Birgit Schuurman in zijn Marokkaanse villa in Ali B en de Muziekkaravaan

Bestuursstructuur
De governance van AVROTROS is gebaseerd op de uitgangspunten van het verenigingsrecht (Burgerlijk Wetboek 2 Titel 2 inzake verenigingen) en de Richtlijn Goed Bestuur en Integriteit van de publieke omroep (hoofdstuk 1).

AVROTROS is een vereniging en heeft drie organen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de governance: Directie, Raad van Toezicht en de Verenigingsraad.

De statutaire Directie is belast met het besturen van de Vereniging, waaronder het dagelijkse leidinggeven aan het Omroepbedrijf dat onderdeel uitmaakt van de Vereniging, binnen de kaders zoals die in Hoofdstuk 4 van de Statuten zijn vastgesteld.

De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan van de Vereniging. De Raad van Toezicht heeft als taak om op onafhankelijke en professionele wijze het door de Statutaire Directie bepaalde beleidsplan, begroting en jaarrekening goed te keuren en daarbij toezicht te houden op het beleid van de Statutaire Directie en op de algemene gang van zaken in de Vereniging en het Omroepbedrijf dat onderdeel uitmaakt van de Vereniging. De taken van de Raad van Toezicht zijn in artikel 22 van de Statuten omschreven.

“De Verenigingsraad is het orgaan waarin alle leden van de vereniging zijn vertegenwoordigd”

De Verenigingsraad is het orgaan waarin alle leden van de vereniging zijn vertegenwoordigd. De Verenigingsgraad verleent decharge aan de Directie voor het gevoerde beleid en aan de Raad van Toezicht voor het gevoerde toezicht.

Kunstuur AVROTROS

Opnames voor Kunstuur

Samenstelling organen
De Statutaire Directie bestaat uit:
• Eric van Stade, Algemeen Directeur, tevens Voorzitter van de Statutaire Directie;
• Remco van Leen, Directeur Media; en
• Niels van ’t Hooft, Zakelijk Directeur

De Raad van Toezicht (RvT) van AVROTROS bestaat uit zes leden:
• Ed Nijpels, voorzitter
• Mirjam Nouwen, vice-voorzitter
• Peter van Gorsel, lid
• Derk Haank, lid
• Eric Mijnsberge, lid
• Boele Staal, lid

“Deze elementen zijn in beginsel uitgangspunt voor elk programma”

Relatie Directie met RvT
AVROTROS leeft de Richtlijn Goed Bestuur in de landelijke publieke omroep na. In de Statuten is voorzien in een duidelijke scheiding tussen bestuurlijke en toezichthoudende functies. De Statutaire Directie is verantwoordelijk voor een professioneel bestuur. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor onafhankelijk en professioneel toezicht op de statutaire Directie. AVROTROS leeft ook overige regels na, zoals die met betrekking tot beloning (wet WNT) en integriteit (Richtlijn Goed Bestuur).

Aard en omvang langdurige samenwerkingsverbanden buiten het bestel
• AVROTROS werk met het Concertgebouw samen bij de organisatie van het Zondagochtend Concert in het Concertgebouw dat op NPO Radio 4 wordt uitgezonden.
• AVROTROS werkt met het Parool en RTV NH samen in de aansturing van de Amsterdamse stadszender AT5.

Concertgebouw Amsterdam

AVROTROS werkt met het Concertgebouw samen bij de organisatie van Het
Zondagochtend Concert

Concertgebouw AVROTROS

Concertgebouw AVROTROS

Strategie en beleid

Missie
AVROTROS is er voor iedereen. Betrokken bij de maatschappij, informeren, vermaken en verbinden we op een toegankelijke wijze vanuit een positieve visie. Onze kernwaarden zijn daarbij richtinggevend: onafhankelijk, positief en verbindend.

Gevoerde beleid
Het beleid ten aanzien van het media-aanbod heeft drie uitgangspunten. Die hebben betrekking op de stroming, identiteit en missie van AVROTROS (1), op de vervulling van de in de Mediawet aangeduide democratische, sociale en culturele publieksbehoeften (2) en op de verwerking van de eisen aan het media-aanbod, zoals variatie, hoogstaande kwaliteit, toegankelijkheid en onafhankelijkheid (3).

AVROTROS in bedrijf

AVROTROS in bedrijf

Stroming, identiteit en missie van AVROTROS laten zich omschrijven in vijf elementen.
a.   Individuele waarden, persoonlijke vrijheid, verantwoordelijkheid, en verdraagzaamheid (burgerschap).
b.   Sociale waarden als cohesie, familiale gezelligheid en de gezamenlijke beleving van media-aanbod (burgerschap).
c.   Ondogmatisch en onafhankelijk van religie en politieke ideologieën.
d.   Een gevarieerd media-aanbod, bestemd voor een zo groot en breed mogelijk publiek, waarbij niemand wordt uitgesloten.
e.   Het media-aanbod komt op onafhankelijke wijze tot stand en is verbindend, positief, respectvol, uitnodigend en betrokken.

“Deze elementen zijn in beginsel uitgangspunt voor elk programma”

Deze elementen zijn in beginsel uitgangspunt voor elk programma, en dat geldt in het bijzonder voor de punten onder d en e. Niettemin kan de wijze waarop de elementen tot uitdrukking komen per programmagenre verschillen. Zo gelden de elementen a en c meer voor informatieve programma’s en die onder b meer voor amusements- en muziekprogramma’s.

Bekijk het volgende artikel:

Risk & Reward Management

Bekijk artikel