EEN UITSTEKEND JAAR VOOR AVROTROS

Directieverslag Financieel

Voor de volledig gefuseerde publieke omroep AVROTROS is 2014 een succesvol en enerverend eerste jaar geweest. Onder leiding van een nieuwe, driekoppige Directie, een nieuwe Raad van Toezicht, een nieuwe Verenigingsraad, een nieuw gebouw en vele – voor elkaar – nieuwe collega’s is het jaar gestart. Een jaar waarin grote ambities zijn geformuleerd op het gebied van programma’s, werkgeverschap, financiën, reputatie en de afronding van de fusie, tevens een jaar waarin ook al veel is gerealiseerd.

Programmatisch kan 2014 als zeer succesvol worden betiteld, getuige de artikelen elders in dit jaarverslag. Het is goed nieuws dat wij als AVROTROS, ondanks alle zogenoemde ‘over the top’-diensten die om de aandacht van de kijker vragen, nog steeds meer Nederlanders aan ons weten te binden. Ook ten aanzien van de andere ambities hebben we al duidelijke stappen gezet.

Financiële gang van zaken
Financieel heeft AVROTROS een uitstekend jaar achter de rug. Hoewel de inkomsten uit programmabladen ook in 2014 zijn gedaald, wordt dit ruimschoots gecompenseerd door de hogere programma-gerelateerde baten. Dit laatste is vooral het gevolg van een groter aantal dramaseries in 2014 (waaronder een tweede serie van Flikken Maastricht, de prijswinnende serie RAMSES en een reeks als Bloedverwanten).

De kosten zijn slechts beperkt gestegen. De personeelskosten zijn ten opzichte van vorig jaar significant gedaald. Dit wordt deels verklaard door de gemiddeld lagere bezetting ten opzichte van het vorige jaar en deels door de hogere eenmalige afvloeiingskosten in 2013. De overige kosten zijn weliswaar gestegen, maar relatief minder dan de baten. Hierdoor wordt 2014 afgesloten met een positief exploitatiesaldo van circa € 2,1 miljoen. Dit zal worden toegevoegd aan de reserve voor media-aanbod.

In de balans leiden vooral de verbetering van de operationele kasstroom en de verlaging van de investeringen tot een verbetering van de liquiditeit. De liquide middelen stijgen daardoor met € 2,2 miljoen (tot € 13,5 miljoen ultimo 2014). Daarnaast is ook de solvabiliteit fors verbeterd door het positieve resultaat over 2014.

AVROTROS in bedrijf

Personeel en organisatie
De personele bezetting ultimo 2014 is gedaald ten opzichte van 2013, wat ook geldt voor de gemiddelde bezetting. De gemiddelde bezetting bedraagt 402 fte’s in 2014 in vergelijk 436 fte’s in 2013 (- 8%), inclusief Vereniging en uitgeverij. De daling van het aantal fte’s is het gevolg van de fusie tussen AVRO en TROS tot AVROTROS en de daarmee gepaard gaande bezuiniging.

Organisatorisch is in 2014 veel gedaan om de beide oude organisaties volledig te integreren. Een belangrijk deel van de processen, regelingen en procedures is in 2014 geïntegreerd. Omdat de ambitie tevens is om, daar waar mogelijk, zaken ook te moderniseren is dit nog niet overal gelukt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de vernieuwing van het functiehuis. Naar verwachting zullen deze zaken in 2015 worden afgerond.

Bedrijfsvoeringsverklaring besturend orgaan
AVROTROS heeft de organisatie en bedrijfsvoering ingericht conform de Richtlijn Goed Bestuur en Integriteit. Jaarlijks worden de diverse registers geactualiseerd. Hierbij is ons niet gebleken dat gedurende het verslagjaar de bedrijfsvoering tekort is geschoten.

Onder bedrijfsvoering verstaan wij het zorg dragen voor:

AVROTROS heeft echter de ambitie de bedrijfsvoering naar een (nog) hoger niveau te brengen. Daartoe is in 2014 gestart met de verdere professionalisering van het risicomanagement onder begeleiding van het adviesbureau Conquaestor. Doel is om volledig in control te zijn met betrekking tot de strategische, financiële, operationele en compliance risico’s.

Toekomst
De Directie constateert dat de financiële positie van AVROTROS een meer dan gezonde basis biedt om de ambities van de omroep te verwezenlijken. Zowel de vermogenspositie als de liquiditeitspositie is goed, maar zal ook in de toekomst aandacht blijven houden. Daar waar mogelijk zal worden gestuurd op verdere verbetering.

Hilversum, 13 april 2015

 

De Statutaire Directie:

Eric van Stade – Algemeen Directeur
Remco van Leen – Directeur Media
Niels van ‘t Hooft – Zakelijk Directeur

 
Download Jaarrekening 2014
 

Bekijk het volgende artikel:

Geconsolideerde Balans Voor Winstbestemming

Bekijk artikel